Tuesday, June 5, 2012

Улс төрийн Боловсролын Академийн 2012 онд зохион байгуулах сургалтын сэдвүүд


1.    “Намын дотоод ардчилал, гишүүний улс төрийн эрх”
Innerparteiliche Demokratie, die Rechte der Mitglieder


2.    “Сонгуулийн хууль  ба сонгогчийн эрх, үүрэг”
Wahlgesetz, Pflichten und Rechte der Wahlberechtigten

3.    “Улс төр дахь залуучуудын оролцоо”
Jugendteilnahme an der Politik

4.    “Улс төр дахь эмэгтэйчүүдийн оролцоо”
Beteiligung der Frauen an der Politik

5.    “Орон нутгийн түвшинд шийдвэр гаргахад иргэдийн оролцоо”
Bürgerteilnahme an der Kommunalen Entscheidungs prozess

6.    “Шинэ үе иргэний төлөвшил”
Neue Generation-Bürgerbildung

7.    “Нийгмийн баримжаатай зах зээлийн эдийн засаг”
Soziale Marktwirtschaft

8.    “Цаг  уурын өөрчлөлтийн малчдын амьдралд үзүүлж буй сөрөг
нөлөө, түүнээс хэрхэн хамгаалах” 
Auswirkungen des Klimawandels auf das Leben der Nomaden-Wie kann man sich davor schuetzen?
9.    “Засаглалын нээлттэй байдал, олон нийтийн хяналт”
Offenheit der Regierungsführung, Kontrolle der Öffentlichkeit

No comments:

Post a Comment